CEOI 2001: Photo 118 / 244
tobias and daniel sitting around
tobias and daniel sitting around