CEOI 2001: Photo 146 / 244
smile please
smile please