CEOI 2001: Photo 236 / 244
kim relaxing
kim relaxing