CEOI 2003: Photo 61 / 110
Some Germans: Tobias, Karsten, Tobias (sitting on Dominic's lap), Melanie.
Some Germans: Tobias, Karsten, Tobias (sitting on Dominic's lap), Melanie.