IOI 1997: Photo 1 / 27
  Index Next
The Table Mountain

The Table Mountain