IOI 1997: Photo 13 / 27
Previous Index Next
University of Cape Town

University of Cape Town