IOI 1998: Photo 9 / 28
Previous Index Next
Karsten in the beach café

Karsten in the beach café