IOI 1998: Photo 16 / 28
Previous Index Next
Karsten and the Austrians

Karsten and the Austrians