IOI 1998: Photo 27 / 28
Previous Index Next
The german team after the closing ceremony

The german team after the closing ceremony